http://www.swietlicamdk1.ecom.com.pl/
lilie z materialu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Świetlica przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 7 lat i dla młodzieży uczącej się

w   szkołach  ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

2.    Świetlica funkcjonuje w godzinach 13.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 14.00

w  soboty oraz w przerwy świąteczne i w czasie ferii.

Czas jej pracy określa się w pełnych godzinach zegarowych.

 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

1.     Świetlica zapewnia młodzieży zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą

wszechstronny  rozwój osobowości

2.     Do zadań świetlicy należy:

-         organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,

-         rozwijanie zainteresowań,

-         stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek,

przygotowanie do kulturalnego życia codziennego,

-         upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości,

3.     Świetlica zapewnia swoim wychowankom:

-         pomoc w odrabianiu lekcji,

-         udział w zajęciach ujawniających i rozwijających ich zainteresowania w takich formach jak:

zajęcia plastyczne, czytelnicze, gry stolikowe itp.

-         pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

 

1.     Zajęcia prowadzone są zgodnie z planem sporządzonym we wrześniu.

2.     Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych, nie większych niż 20 uczestników.

3.     W świetlicy prowadzony jest dziennik, w którym notowane są nieobecności uczestników.

 

UCZESTNICY ZAJĘĆ W ŚWIETLICY

 

1.     Uczestnicy zajęć w świetlicy mają prawo do:

-        wyboru zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami,

-         życzliwego i podmiotowego traktowania,

-         swobody kulturalnego wyrażania myśli i przekonań,

2.     Uczestnicy świetlicy są zobowiązani do:

-         przestrzegania regulaminu świetlicy,

-         dbania o porządek i wystrój świetlicy,

-         poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

-         kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć w świetlicy,

-         ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

Nagrody i kary wobec wychowanków

 

  1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy
  2. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.
  3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy .
  4. Nagana udzielona przez dyrektora placówki.
  5. Osoby wykazujące się wyjątkową aktywnością i pracą na rzecz świetlicy
    będą nagradzane listami pochwalnymi na koniec roku szkolnego

 

Opracowała: Anna de Lehenstein- Filip

 

 

 


DSC00396 resizeDSC00404 resizemaki z bibuły